Beleidsverklaring

1nergiek voert het beleid om tegen verantwoorde kosten optimaal de behoeften van de klant c.q. opdrachtgever te vervullen, de continuïteit van de onderneming te borgen en voor haar medewerkers een goede, prettige en gezonde werkgelegenheid te bieden.

Dit beleid heeft vorm gekregen in een kwaliteits- en milieumanagementsysteem, die in overeenstemming is met de eisen gesteld in de normen NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, de MVO-wijzer op basis van ISO 26000 en voor de glasbewassing en specialistische reiniging het geïntegreerde VGM-systeem met de eisen in de norm VCA** versie 2017/6.0.

1nergiek handelt vanuit een (mede)verantwoordelijkheid ten opzichte van medewerkers, opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers, de bedrijfstak en de samenleving in het algemeen. Ter bevestiging heeft 1nergiek de gedragscode van de schoonmaakbranche, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, ondertekend.

Belangrijk onderdeel betreft ook het nemen van de verantwoordelijkheid voor het milieu en onze leefomgeving. Het beleid voldoet aan het gestelde in de arbo- en milieuwet- en regelgeving.

1nergiek erkent haar verantwoordelijkheid voor de arbeids-, welzijn en veiligheidsomstandigheden, aangezien zij haar medewerkers en alle andere bij de activiteiten van het bedrijf betrokkenen, waaronder onderaannemers, tijdelijke krachten en uitzendkrachten, een correcte, veilige en gezonde werkgelegenheid en/of samenwerking wil bieden, zowel op ons bedrijfsterrein als binnen ons bedrijfspand, maar zeker ook op de diverse locaties waar 1nergiek werkzaamheden verricht.

1nergiek geeft aan dit beleid gestalte door:

 • zich verantwoordelijk en aanspreekbaar op te stellen voor de gevolgen van haar handelen en haar beleid;
 • zich te conformeren aan de Gedragscode Schoonmaakbranche;
 • het opstellen van een KAM-handboek;
 • dit KAM-handboek en alle toekomstige aanvullingen en wijzigingen voor iedere
  betrokkene binnen de onderneming beschikbaar te stellen;
 • een veiligheidsbeheerssysteem volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA) te integreren in het glas bewassen en specialistisch reinigen;
 • een maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en dit te bekrachtigen met een certificering conform de MVO-wijzer;
 • het voorkomen van persoonlijk letsel en het voorkomen van schade aan materieel;
 • het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen en het toezien op het gebruik hiervan;
 • het aanbieden van preventieve gezondheidskundige keuringen op verzoek van de medewerker;
 • het aanbieden van de mogelijkheid tot raadpleging van de bedrijfsarts aan iedere medewerker;
 • het beschikbaar stellen van middelen om aanvaardbare veilige en gezonde werkplekken te bewerkstelligen;
 • actieve ondersteuning en verbeteringsprogramma’s voor producten, processen, dienstverlening arbeids- en milieuomstandigheden;
 • het houden van veiligheids-, kwaliteits-, arbo- en milieuoverleg (werkoverleg) en dit te integreren in de totale overlegstructuur van 1nergiek;
 • periodieke auditing van haar KAM-systeem ter borging en voorkoming van onvolkomenheden;
 • invoeren van statistische controles van leveranciers, grondstoffen, producten en specifieke eisen van de klant c.q. opdrachtgever;
 • jaarlijkse directiebeoordeling en verslag over de effectiviteit van het kwaliteitsmilieu- en veiligheidsmanagementsysteem, evaluatie van de gehanteerde procedures, arbo- en MVO-beleid, resultaten van interne audits, afwijkingen en signalen van klanten;
 • door middel van voorlichting, overleg, instructie en opleiding de medewerkers deelgenoot maken van hun verantwoordelijkheid in het kader van alle VGM aspecten om zodoende verbetering en hogere bewustzijn te behalen;
 • het niet, in welke vorm dan ook, discrimineren van medewerkers en belanghebbenden, in welke hoedanigheid dan ook betrokken bij de onderneming; ook het discrimineren door medewerkers wordt niet toegestaan;
 • het voeren van een transparante en integere onderneming;
 • het voeren van een beleid waarin rekening wordt gehouden met onze  belanghebbenden en de sociale en natuurlijke omgeving;
 • te voldoen aan wettelijke en andere eisen;
 • te streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit en VGM;
 • VGM-risico’s door taalbelemmeringen te voorkomen door Nederlands als voertaal vast te stellen. Indien nodig wordt het VGM-instructieboekje vertaalt naar de gewenste taal.

1nergiek erkent tevens haar verantwoordelijkheid voor het milieu, aangezien ook zij als aannemer en werkgever deel uitmaakt van de omgeving waarin wij leven.

Om mee te werken aan een verbeterd milieu wil 1nergiek dit bereiken door:

 • het voorkomen van beschadiging van het milieu en milieuvervuiling;
 • het vaststellen van de significante milieuaspecten en de effecten hiervan;
 • de schadelijke effecten op het milieu zoveel als mogelijk te verminderen;
 • het opstellen van milieubeleid en bijpassende milieudoelstellingen, om zodoende continu tot verbetering van het proces en milieuprestaties te komen;
 • binnen de mogelijkheden van de organisatie werken richting het CO2-neutraal uitvoeren van onze totale bedrijfsvoering;
 • te borgen dat continu aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt voldaan;
 • de in deze wet- en regelgeving gestelde voorwaarden uitdragen aan haar personeel via instructie en overleg;
 • een beheer- en managementsysteem volgens NEN EN ISO 14001 te integreren;
 • in het integrale managementsysteem aandacht besteden aan het verzorgen van regelmatige en gestructureerde overlegsituaties, het zo veel mogelijk uitbannen van zwaar, vuil en lawaaiig werk en omstandigheden en het op de juiste manier verwerken van afval.

Door alle processen, procedures, milieuaspecten en milieueffecten bij herhaling te blijven bezien, door met alle medewerkers de procedures na te leven en samen, daar waar mogelijk, verbeteringen aan te brengen, zal 1nergiek aan de huidige, maar ook aan de toekomstige wettelijke eisen en wensen van de klant en omgeving kunnen blijven voldoen.

De inkoop van schoonmaakmiddelen en de levering van de diensten zijn gebaseerd op en worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke eisen, milieueisen en normen, interne normen en eventuele specifieke eisen van de klant c.q. opdrachtgever.

De directeur van 1nergiek acht het haar plicht de resultaten van haar beleid ten aanzien van het managementsysteem van nabij te volgen en aan te passen als de ervaringen, nieuwe technieken en methoden daartoe aanleiding geven.

Bovenstaande beleidsdoelstellingen hebben alleen een kans van slagen als alle betrokkenen zich hierachter scharen en hun bijdrage hieraan leveren. Alle medewerkers, in welke hoedanigheid ook, zijn verplicht de toegewezen verantwoordelijkheden uit te voeren en toezicht te houden op de uitvoering en toepassing. Een ieder, inclusief de directie, verplicht zich aan de gestelde regels, wetgeving en gedragscode te houden en gebruik te maken van de beschikbaar gestelde middelen.

De beleidsverklaring wordt ten minste driejaarlijks geëvalueerd en – zo nodig –geactualiseerd.

Laetitia Simonis, algemeen directeur
1 januari 2021