Beleidsverklaring van 1nergiek: Samen voor een Duurzame Toekomst

Bij 1nergiek zetten we vol energie in om onze klanten en opdrachtgevers optimaal te bedienen, met respect voor het milieu, en met oog voor het welzijn van onze schooncollega’s. Ons beleid is gebaseerd op de overtuiging dat verantwoordelijkheid nemen essentieel is voor het waarborgen van de continuïteit van onze onderneming en het creëren van een positieve impact op de samenleving als geheel.

We hebben dit beleid stevig verankerd in een geavanceerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem dat voldoet aan de hoogste normen, waaronder NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, de MVO-wijzer op basis van ISO 26000, en voor onze glasbewassing en specialistische reiniging het geïntegreerde VGM-systeem met de eisen in de norm VCA** versie 2017/6.0.

 

Bij 1nergiek erkennen we onze verantwoordelijkheid ten opzichte van schooncollega’s, opdrachtgevers, toeleveranciers, onderaannemers, de bedrijfstak en de samenleving als geheel. We dragen dit uit door vol trots de gedragscode van de schoonmaakbranche, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, te onderschrijven én na te leven.

 

Het milieu speelt een cruciale rol in ons beleid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus om het milieu te beschermen en onze impact op de leefomgeving te minimaliseren. We voldoen aan alle relevante arbo- en milieuwet- en regelgeving en streven naar continue verbetering op het gebied van milieuprestaties.

 

Bij 1nergiek beseffen we dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid, het welzijn en de omstandigheden van al onze schooncollega’s en betrokkenen, inclusief onderaannemers, tijdelijke krachten en uitzendkrachten. Onze belofte is dan ook om een veilige, gezonde werkomgeving te creëren, zowel op ons eigen terrein als op alle locaties waar 1nergiek actief is. Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het bevorderen van veiligheidsbewustzijn zijn hierbij essentiële onderdelen.

 

Hoe geven we concreet vorm aan ons beleid?

 • We nemen verantwoordelijkheid voor onze daden en beleid en zijn daarop aanspreekbaar.
 • We houden ons strikt aan de Gedragscode Schoonmaakbranche.
 • We hebben een KAM-handboek opgesteld en zorgen ervoor dat het voor iedereen binnen ons bedrijf beschikbaar is.
 • We integreren een krachtig veiligheidsbeheerssysteem volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA) in onze glasbewassing en specialistische reiniging.
 • We voeren een beleid dat maatschappelijk verantwoord ondernemen omarmt en ondersteunen dit met een certificering conform de MVO-wijzer.
 • We doen er alles aan om persoonlijk letsel en schade aan materieel te voorkomen.
 • We voorzien onze schooncollega’s van persoonlijke beschermingsmiddelen en houden toezicht op hun correcte gebruik.
 • We bieden preventieve gezondheidskundige keuringen aan op verzoek van onze schooncollega’s.
 • We geven iedere medewerker de mogelijkheid om de bedrijfsarts te raadplegen.
 • We stellen middelen beschikbaar om veilige en gezonde werkplekken te creëren.
 • We ondersteunen actief verbeteringsprogramma’s voor producten, processen, dienstverlening en arbeids- en milieuomstandigheden.
 • We houden regelmatig veiligheids-, kwaliteits-, arbo- en milieu-overleggen en integreren deze in onze totale overlegstructuur.
 • We voeren periodieke audits uit om onze KAM-systemen te borgen en eventuele tekortkomingen te voorkomen.
 • We voeren statistische controles uit op leveranciers, grondstoffen, producten en klanteisen.
 • Jaarlijks evalueren we ons kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsysteem tijdens een directiebeoordeling, waarbij we de resultaten, gehanteerde procedures, arbo- en MVO-beleid, interne audits, afwijkingen en klantfeedback bespreken.
 • We maken onze schooncollega’s bewust van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot alle VGM-aspecten door middel van voorlichting, overleg, instructie en opleiding.
 • Discriminatie van schooncollega’s en belanghebbenden tolereren we absoluut niet, en we streven naar een transparante en integere bedrijfsvoering.
 • Ons beleid houdt rekening met onze belanghebbenden en de sociale en natuurlijke omgeving waarin we opereren.
 • We voldoen aan alle wettelijke en andere eisen en werken voortdurend aan verbetering van onze kwaliteit en VGM.
 • We zorgen ervoor dat taalbelemmeringen geen rol spelen bij VGM-risico’s, door Nederlands als voertaal vast te stellen en indien nodig het VGM-instructieboekje te vertalen naar andere talen.

1nergiek is tevens vastberaden om onze verantwoordelijkheid voor het milieu serieus te nemen, als aannemer en werkgever. We streven naar het voorkomen van milieuschade en milieuvervuiling. Daarom stellen we milieubeleid en milieudoelstellingen op om voortdurend te werken aan procesverbeteringen en milieuprestaties. We gaan zelfs de uitdaging aan om, waar mogelijk, een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren. Uiteraard zullen we te allen tijde voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en dragen we deze vereisten uit aan onze schooncollega’s via instructie en overleg.

 

Onze inkoop van schoonmaakmiddelen en levering van diensten gebeurt altijd in overeenstemming met de geldende wettelijke en milieueisen, interne normen en specifieke klanteisen.

 

Als directeur én schooncollega van 1nergiek voel ik het als mijn plicht om de resultaten van ons beleid ten aanzien van het managementsysteem nauwlettend te volgen en aan te passen wanneer nieuwe ervaringen, technieken of methoden daartoe aanleiding geven.

 

Het succes van onze beleidsdoelstellingen hangt af van de betrokkenheid van al onze schooncollega’s. Elke collega, ongeacht zijn of haar functie, heeft de verantwoordelijkheid om toegewezen taken uit te voeren en toezicht te houden op de uitvoering en naleving. Ik, samen met het gehele team, verplicht ons om de gestelde regels, wetgeving en gedragscode na te leven en gebruik te maken van alle beschikbaar gestelde middelen.

 

We evalueren en actualiseren onze beleidsverklaring ten minste om de drie jaar, om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan zowel de huidige als de toekomstige wettelijke eisen en de verwachtingen van onze klanten en de samenleving waarin we opereren.

 

Laetitia Simonis
Algemeen Directeur

28 juli 2023

Neem contact op

Teruggebeld worden door een van onze schooncollega's

Neem contact op

Teruggebeld worden door een van onze schooncollega's